Xóa một module ra khỏi trang

Để xóa 1 module vào ra khỏi trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trangtuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang có module cần xóa, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cụctuy-chinh-bo-cuc-trang-1

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Tùy chỉnh bố cục
tuy-chinh-bo-cuc-trang-3 tuy-chinh-bo-cuc-trang-4

 
(3). Tiến hành xóa module bằng cách rê chuột vào module và chọn icon xóa
xoa-module

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất xóa module ra khỏi trang
xoa-module-2