Xóa bài viết

Để chỉnh xóa bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viết
xóa bài viết

 
(2). Xóa 1 bài viết bằng cách Chọn 1 bài viết cần xóa (có thể tìm bằng công cụ tìm kiếm đã hướng dẫn ở bài trước) sau đó rê chuột vào tên bài viết và chọn Xóa tạm.
xóa bài viết

xóa bài viết

 
(3). Xóa nhiều bài viết bằng cách Chọn nhiều bài viết cần xóa sau đó chọn tác vụ Xóa và bấm Áp dụng để hoàn tất.
xóa bài viết