Xem thử bài viết

Để xem thử bài viết vừa tạo, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện các bước tương tự viết một bài mới:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
xem thử bài viết

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viết
xem thử bài viết

 
(4). Chọn Chuyên mục bài viết
xem thử bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện
xem thử bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Bấm Xem thử
xem thử bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7). Đây là nội dung hiển thị của bài viết khi bấm Xem thử (gồm ảnh đại diện, tiêu đề, nội dung, người tạo, ngày tạo và thẻ của bài viết)xem thử bài viết