Xem danh sách đơn hàng

Để xem các đơn đặt hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại WooCommerce và chọn Đơn hàng.

(2). Danh sách đơn đặt hàng bao gồm các thông tin:

  • Đơn hàng: Bao gồm mã đơn hàng và tên khách đặt hàng.
  • Ngày: Ngày tạo đơn hàng.
  • Tình trạng: Trạng thái của đơn hàng.
  • Tổng: Tổng giá trị của đơn hàng.

32