Xem các đơn đặt hàng

Để xem các đơn đặt hàng , đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đơn hàng.xem-don-hang

 
(2). Danh sách đơn đặt hàng bao gồm các thông tin, công cụ sau:

  • Mã đơn hàng: Mã của đơn hàng và mỗi đơn hàng có một mã khác nhau.
  • Khách hàng: Tên khách đặt hàng.
  • Trạng thái: Trạng thái của đơn hàng.
  • Tổng: Tổng giá trị của đơn hàng.
  • Ngày đặt hàng: Ngày tạo đơn hàng.
  • Ngày cập nhật: Ngày cập nhật gần đây nhất của đơn hàng.
  • Chỉnh sửa: gồm 3 công cụ xem, sửa và xóa đơn hàng.

xem-don-hang-1