Tùy chỉnh bố cục trang đã có

Để tùy chỉnh bố cục trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co

 
(2). Tìm đến trang cần tùy chỉnh bố cục, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào trang tùy chỉnh

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-1 tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-2

 
(3). Chọn Thêm Module, Công cụ để tùy chỉnh trang. Sau khi tùy chỉnh chọn Xem Trước trang (nếu cần), cuối cùng bấm Hoàn Thành và chọn hành động để hoàn tất
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-3 tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-4 tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-5