Tự tạo một đơn hàng mới

Để tự tạo một đơn hàng mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại WooCommerce và chọn Đơn hàng

(2). Chọn Thêm đơn hàng.
33 34

 Giao diện sau khi click Thêm đơn hàng

(3). Nhập các thông tin về đơn hàng, bao gồm:

3.1. Thêm sản phẩm cho đơn hàng:
35 36 37
 
3.2. Thêm trạng thái, tác vụ sau khi tạo đơn, thông tin thanh toán và giao hàng:
38 39
 
(4). Click Tạo để thêm đơn hàng.
40
 
(5). Kết quả đơn hàng tự tạo thành công.
41