Trạng thái của một đơn hàng

Đơn hàng khi tạo mới hoặc cập nhật có 7 trạng thái khác nhau. Việc phân rõ các trạng thái giúp quản lý đơn hàng dễ dàng và chính xác hơn.

  1. Chờ thanh toán: Đã nhận được đơn hàng, chờ người mua thanh toán.
  2. Đang xử lý: Đang xem, xác nhận và duyệt đơn.
  3. Tạm giữ: Đơn hàng được tạm giữ và chờ xử lý.
  4. Đã hoàn thành: Đơn hàng đã hoàn thành.
  5. Đã hủy: Đơn hàng đã bị hủy.
  6. Đã hoàn lại tiền: Đã hoàn lại tiền cho khách hàng.
  7. Thất bại: Đơn hàng giao dịch thất bại.

44