Trang Comming Soon có tác dụng gì ?

A: Vì luật quy định, khi bạn mua tên miền bắt buộc phải sử dụng. Đây là trang web tạm chạy với tên miền bạn đã mua trong khi chờ trang web chính được hoàn thiện xong.