Tôi có thể thay đổi nội dung trang Comming Soon không?

A: Bạn chỉ có thể thay đổi Tiêu đề trình duyệt, Nội dung chính, nội dung phụ và thời gian đếm ngược.