Tìm một sản phẩm đã có

Để tìm một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Có 4 lựa chọn để tìm sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: nhập tên sản phẩm.
  • Dòng sản phẩm: nhập dòng sản phẩm.
  • Số lượng: nhập số lượng sản phẩm.
  • Hiện / Ẩn: chọn trạng thái Hiện hoặc Ẩn của sản phẩm. 

tim-san-pham-1

 
Kết quả sản phẩm được hiển thị (tìm theo tên sản phẩm).tim-san-pham-2