Tìm một đơn hàng đã có

Để tìm một đơn hàng đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại WooCommerce và chọn Đơn hàng.

(2). Nhập tên khách hàng và click Tìm đơn hàng.
45

 
(3). Kết quả đơn hàng được tìm thấy thành công.
46