Thiết lập cấu hình email

Để thiết lập cấu hình email, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Email.

Mặc định khi cài đặt ứng dụng thì đã có sẵn 3 mẫu email:

 • Thông báo cho quản trị viên: là email thông báo cho quản trị viện khi có khách hàng đặt phòng khách sạn.
 • Thông báo cho khách hàng: là email thông báo cho khách hàng khi khách hàng hoàn tất việc đặt phòng khách sạn trên website.
 • Xác nhận đặt phòng: là email thông báo cho khách hàng sau khi quản trị viên kiểm tra thông tin đặt hàng của khách hàng hợp lệ.

Để tạo thêm mẫu email mới bạn thực hiện theo các bước sau:

2017-09-07 10_30_31

 1. Nhấn THÊM MỘT MẪU EMAIL.
 2. Tên: Nhập tên mẫu email.
 3. Đến địa chỉ: Nhập địa chỉ email người nhận: Nếu để trống sẽ gửi đến địa chỉ của quản trị viên. Bạn có thể gửi tới nhiều địa chỉ phân tách nhau bởi dấu “ , ”
 4. Từ địa chỉ: Nhập địa chỉ mail người gửi: Nếu để trống sẽ gửi đến địa chỉ của quản trị viên. Chèn một email đầy đủ với cú pháp: Tên bạn <emailcuaban>
  Ví dụ: Quản trị viên <admin@chili.com>.
 5. Chủ đề: Nhập chủ đề của mẫu email.
 6. Tin nhắn: Nhập nội dung của email.
 7. Định dạng: Chọn đinh dạng nội dung email của bạn:
  + Text: Chỉ hiển thị chữ.
  + HTML: có thể chèn hình bảng trong mẫu email của bạn.
 8. Gửi đi: Chọn khi nào email sẽ được tự động gửi. Có 4 lựa chọn:
  + Có khách hàng đặt phòng mới: thường dùng để gửi cho quản trị viên và khách hàng khi khách hàng đặt phòng.
  + Xác nhận đặt phòng: được gửi đi khi quản trị viên đã xác nhận tại trang quản lý đặt phòng.
  + Hủy đặt phòng: gửi mail khi đặt phòng bị hủy.
  + Có đặt phòng mới (từ quản trị viên): gửi mail khi có đặt phòng từ quản trị viên.
  + Không hoạt động: gửi mail khi mẫu email không được sử dụng.
 9. Đối với ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ của mẫu email.
 10. Tùy chỉnh: Nhấn lưu để hoàn thành.