Thêm nhóm sản phẩm mới

Để thêm một nhóm sản phẩm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Di chuyển chuột vào Thêm mới nhanh. -> Chọn Nhóm sản phẩm

them-nhom-san-pham

(2). Chọn Thêm.

them-nhom-san-pham-1

(3.1). Ở tab Tổng quan có 2 tab Tiếng Việt và English tiến hành nhập thông tin nhóm sản phẩm mới cả 2 tab, bao gồm:

  • Tên nhóm sản phẩm
  • Mô tả nhóm sản phẩm: Mô tả đầy đủ của nhóm sản phẩm.
  • Meta Tag TitleMeta Tag DescriptionMeta Tag Keywords, để hỗ trợ tìm kiếm nhóm sản phẩm dễ dàng hơn.

them-nhom-san-pham-2

(3.2)Ở tab Dữ liệu tiến hành nhập thông tin nhóm sản phẩm mới, bao gồm:

  • Nhóm sản phẩm cha: Chọn nhóm sản phẩm cha của nhóm đang tạo hoặc chọn Không nếu đang là nhóm cha.
  • Đường dẫn thân thiện: Đường dẫn tối ưu SEO của nhóm sản phẩm
  • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện của nhóm sản phẩm
  • Thứ tự: Thứ tự ưu tiên sắp xếp hiển thị
  • Hiện/Ẩn: Hiển thị hoặc ẩn nhóm sản phẩm

them-nhom-san-pham-3

  • Chọn nhóm sản phẩm cha: Nếu nhóm sản phẩm đang tạo là con của 1 nhóm sản phẩm khác. (Ví dụ: Áo dài, Váy,… là nhóm con của nhóm Thời Trang). Hoặc chọn — Không — nếu nhóm sản phẩm đang tạo là nhóm cha.

huong-dan-them-nhom-san-pham-cha

Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất việc thêm nhóm sản phẩm.

them-nhom-san-pham-4

(4). Kết quả thêm nhóm sản phẩm thành công.

them-nhom-san-pham-5