Thêm nhanh nhóm sản phẩm

Để thêm nhanh một nhóm sản phẩm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Di chuyển chuột vào Thêm mới nhanh. -> Chọn Nhóm sản phẩm

them-nhom-san-pham

(2). Chọn Thêm nhanh.

them-nhanh-nhom-san-pham-1

(3). Ở 2 tab Tiếng Việt và English tiến hành nhập thông tin nhóm sản phẩm mới, bao gồm:

  • Tên nhóm sản phẩm
  • Meta Tag TitleMeta Tag DescriptionMeta Tag Keywords, để hỗ trợ tìm kiếm nhóm sản phẩm dễ dàng hơn.
  • Nhóm sản phẩm cha: Chọn nhóm sản phẩm cha của nhóm đang tạo hoặc chọn Không nếu đang là nhóm cha.
  • Đường dẫn thân thiện: Đường dẫn tối ưu SEO của nhóm sản phẩm
  • Hiện/Ẩn: Hiển thị hoặc ẩn nhóm sản phẩm
  • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện của nhóm sản phẩm

huong-dan-them-nhanh-nhom-san-pham-cha

  • Chọn nhóm sản phẩm cha: Nếu nhóm sản phẩm đang tạo là con của 1 nhóm sản phẩm khác. (Ví dụ: Giày dép là nhóm con của nhóm Thời Trang). Hoặc chọn — Không — nếu nhóm sản phẩm đang tạo là nhóm cha.

them-nhanh-nhom-san-pham-2

Cuối cùng chọn Thêm để hoàn tất việc thêm nhanh nhóm sản phẩm.

(4). Kết quả thêm nhanh nhóm sản phẩm thành công.

them-nhanh-nhom-san-pham-3