Thêm một chuyên mục con

Để thêm một chuyên con vào chuyên mục cha đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục
thêm chuyên mục con

 
(2). Nhập Tên chuyên mục con muốn tạo

(3). Đường dẫn không dấu:

  • Nếu để trống thì mặc định đường dẫn của chuyên mục con sẽ là Tên chuyên mục con viết bằng số và chữ cái thường không dấu, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang (Vd: chuyen-muc-con-1)
  • Nhập vào đường dẫn không dấu mong muốn, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang.

(4). Chuyên mục hiện tại: Chọn chuyên mục Cha để chuyên mục đang tạo trở thành chuyên mục Con

(5). Nhập Mô tả của chuyên mục con (nếu có)

(6). Chọn Thêm chuyên mục để hoàn tất.
thêm chuyên mục con

 
(7). Đây là kết quả thêm thành công chuyên mục con.
thêm chuyên mục con