Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Để thêm ảnh đại diện cho sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm.

(2). Tại sản phẩm cần thêm ảnh đại diện, chọn Chỉnh sửa.
24

 
(3). Click Thiết lập ảnh sản phẩm để thêm ảnh đại diện cho sản phẩm, chọn ảnh có sẵn từ thư viện hoặc tải tập tin lên.

25

26

(4). Xem lại ảnh đại diện sau khi chèn, chọn Cập nhật để hoàn tất.
27