Thao tác các thuộc tính trang

Trang có 3 thuộc tính: Trang mẹ, Giao diện Thứ tự.

  • Trang mẹ: Chọn trang mẹ nếu trang đang cài đặt là trang con. Không chọn thì mặc định là (không có trang mẹ)
  • Giao diện: Chọn giao diện mong muốn. Không chọn thì mặc định là Giao diện mặc định
  • Thứ tự: Nhập số thứ tự mong muốn. Không nhập thì mặc định là là 0

 Để thao tác các thuộc tính trang (thay đổi thuộc tính trang), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang
thao-tac-thuoc-tinh-trang

 
(2). Tìm đến trang cần đổi thuộc tính (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm) và thực hiện tiếp bước (3)
thao-tac-thuoc-tinh-trang-1

 
(3). Rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Chọn Sửa nhanh sau đó đổi thuộc tính và bấm Cập nhật.
thao-tac-thuoc-tinh-trang-2thao-tac-thuoc-tinh-trang-3

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó tìm đến Thuộc tính trang. Đổi thuộc tính và bấm Cập nhật để hoàn tất.
thao-tac-thuoc-tinh-trang-4

thao-tac-thuoc-tinh-trang-5

thao-tac-thuoc-tinh-trang-6