Tắt một phương thức vận chuyển

Để tắt một phương thức vận chuyển có sẵn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Phương thức Vận chuyển.tat-phuong-thuc-van-chuyen

 
(2). Rê chuột vào phương thức vận chuyển cần tắt và chọn lệnh Gỡ cài đặt.
tat-phuong-thuc-van-chuyen-1

 
(3). Kết quả tắt phương thức vận chuyển thành công. tat-phuong-thuc-van-chuyen-2