Tắt một phương thức thanh toán

Để tắt một phương thức thanh toán có sẵn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Thanh toán.tat-phuong-thuc-thanh-toan

 
(2). Rê chuột vào phương thức thanh toán cần tắt và chọn lệnh Gỡ cài đặt.
tat-phuong-thuc-thanh-toan-1

 
(3). Kết quả tắt phương thức thanh toán thành công.
tat-phuong-thuc-thanh-toan-2