Tắt / mở website

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Landing Page gồm 3 chế độ khởi chạy:

  1. Khởi chạy website: Website hoạt động.
  2. Dừng khởi chạy website NGAY!: Website ngưng hoạt động ngay (thông báo ngưng hoạt động hoặc hướng tới URL khác.)
  3. Dừng khởi chạy website vào ngày: Website ngưng hoạt động vào ngày được thiết lập (thông báo ngưng hoạt động hoặc hướng tới URL khác.)

tat-mo-website

 
Để tắt / mở website (thay đổi chế độ khởi chạy website), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TẮT / MỞ WEBSITE.tat-mo-website-1

 
(2). Chọn radio button Khởi chạy website và chọn Lưu thay đổi để website hoạt động (mở).tat-mo-website-2

 
(3). Chế độ Dừng khởi chạy website NGAY! buộc người dùng phải chọn 1 trong 2 hành động sau:

3.1 Chế độ Dừng khởi chạy website NGAY! và hành động Chuyển hướng đến một URL khác. Nhập URL cần chuyển hướng tới khi website ngừng hoạt động và chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.
tat-mo-website-3

 
3.2 Chế độ Dừng khởi chạy website NGAY! và hành động Hiển thị “Trạng thái thông báo website ngừng hoạt động”. Thiết lập cho trang thông báo website ngừng hoạt động (thiết lập nền, nội dung thông báo, định dạng CSS) và chọn Lưu thay đổi để hoàn tất. tat-mo-website-4

 
(4). Chế độ Dừng khởi chạy website vào ngày buộc người dùng phải chọn 1 trong 2 hành động sau:

4.1 Chế độ Dừng khởi chạy website vào ngày và hành động Chuyển hướng đến một URL khác. Thiết lập ngày website ngừng hoạt động và URL cần chuyển hướng tới. Cuối cùng chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.
tat-mo-website-5

 
4.2 Chế độ Dừng khởi chạy website vào ngày và hành động Hiển thị “Trạng thái thông báo website ngừng hoạt động”. Thiết lập ngày và trang thông báo khi website ngừng hoạt động (thiết lập nền, nội dung thông báo, định dạng CSS). Cuối cùng chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.tat-mo-website-6