Tạo và quản lý các bài trắc nghiệm

Trong mục Khóa học bên tay trái, chọn Trắc nghiệm.

1. Nếu muốn tạo 1 bài trắc nghiệm mới, nhấn New Quizz

2. Nếu muốn tìm và chỉnh sửa 1 bài trắc nghiệm đã có, tìm trong danh sách bên dưới, các thông tin hiển thị trong danh sách là.

  • Tiêu đề bài trắc nghiệm
  • Bài trắc nghiệm này thuộc khóa học nào
  • Thời gian làm bài tối đa
  • Số câu hỏi trong bài
  • Có cho phép xem trước hay không ?

hinh10