Tạo trình đơn menu

Để tạo trình đơn menu mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TRÌNH ĐƠN MENU.tao-trinh-don-menu

 
(2). Chọn tiếp tạo một trình đơn mới.tao-trinh-don-menu-1

 
(3). Nhập Tên menu và bấm Tạo trình đơn. tao-trinh-don-menu-2

 
(4). Tạo Cấu Trúc Trình Đơn bằng cách thêm từ Trang có sẵn hoặc thêm bằng Liên kết tùy chỉnh.tao-trinh-don-menu-3 tao-trinh-don-menu-4

 
(5). Sau khi tạo Cấu Trúc Trình Đơn xong, chọn Lưu trình Đơn.
tao-trinh-don-menu-5

 
(6). Tab Quản Lý Trình Đơn dùng để thiết lập sự xuất hiện và vị trí xuất hiện trên giao diện của trình đơn theo mong muốn. Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất thiết lập.
tao-trinh-don-menu-6