Tạo trang Layers Template

Để tạo trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Thêm trang mới.
tao-trang-layers-template

 
(2). Nhập tên trang ➜ tại Thuộc tính trang chọn giao diện Layers Template ➜ thêm ảnh đại diện cho trang ➜ chọn Bắt đầu để cài đặt trang.
tao-trang-layers-template-1

Nhập tên trang


tao-trang-layers-template-2

Chọn giao diện Layers Template và ảnh đại diện cho trang

tao-trang-layers-template-3

Click bắt đầu để cài đặt trang layer

 
(3).  Sau khi cài đăt, click Đăng để hoàn tất.
them trang moi