Soạn một thư mới

Để soạn một thư mới, đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Click Soạn thư.
soan thu moi

 
(2). Nhập địa chỉ email người nhận, thêm người gửi (thêm cc).
soan thu moi 1

 
(3). Nhập tiêu đề và nội dung mail cần gửi.
soan thu moi 2

 
(4). Tùy chọn độ ưu tiên, báo nhận, thông báo trạng thái gửi thư, nơi lưu thư (nếu có).
soan thu moi 3

 
(5). Cuối cùng:

  • Click Gửi để gửi thư.
  • Click Lưu để lưu thư vào nháp.

soan thu moi 4