Sao lưu tối đa 30 files là sao?

Bạn chỉ được cho phép có 30 bản lưu trữ dù không gian lưu trữ vẫn còn trống.