Quản lý quy cách sản phẩm

Để quản lý quy cách sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm.

(2). Tại sản phẩm cần quản lý quy cách, chọn Chỉnh sửa.
21

 
(3). Tại tab Giao hàng, thêm các thông tin về trọng lượng (kg), kích thước (cm) của sản phẩm và chọn lớp giao hàng (nếu có).
22

 
(4). Chọn Cập nhật để hoàn tất.
23