Quản lý danh sách các hình thức giao hàng

Để quản lý danh sách các hình thức giao hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn THIẾT LẬP
bao-cao-ban-hang
hinh-thuc-giao-hang

 
(2). Ở tab Giao hàng chọn Loại hình giao hàng. Có thể thêm, sửa, hoặc xóa một hình thức giao hàng.
hinh-thuc-giao-hang-1

(3). Chọn Thêm loại vận chuyển để thêm mới mới 1 hình thức giao hàng.

(4). Nhập tên, mô tả của phương thức vận chuyển mới, cuối cùng click Lưu loại vận chuyển để hoàn tất.
hinh-thuc-giao-hang-2