Quản lý các tùy chọn cho sản phẩm

Để quản lý các tùy chọn cho sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm.

(2). Tại sản phẩm cần quản lý các tùy chọn cho sản phẩm, chọn Chỉnh sửa.
47

 
(3). Tại tab Các thuộc tính, thêm thuộc tính cho sản phẩm được chia thành 2 trường hợp:

3.1. Các thuộc tính và giá trị đã có sẵn

Trường hợp này bạn chỉ cần chọn thuộc tính, chọn các giá trị và click Lưu thuộc tính.

Cuối cùng Cập nhật sản phẩm để hoàn tất.
48 49 50

3.1. Các thuộc tính và giá trị không có sẵn

Trường hợp này bạn cần thêm mới thuộc tính và các giá trị.

Thêm thuộc tính: Vào Sản phẩm chọn Các thuộc tính, nhập thông tin cho thuộc tính cần thêm và click Lưu thuộc tính.
51

 
Thêm giá trị: Tại thuộc tính vừa thêm, tiếp tục thêm các giá trị bằng cách click Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm, sau đó lần lượt thêm mới các giá trị.
52 53 54

Kết quả sau khi thêm các giá trị

Cuối cùng trở lại sản phẩm cần tùy chỉnh thuộc tính và thực hiện giống như trường hợp 1.
55