Quản lý các thông tin sản phẩm liên kết

Để quản lý các thông tin sản phẩm liên kết, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm.

(2). Tại sản phẩm cần thêm sản phẩm liên kết, chọn Chỉnh sửa.
28

 
(3). Tại tab Các sản phẩm được kết nối, thêm sản phẩm UpsellsBán chéo cho sản phẩm.

Upsells: Bán thêm các sản phẩm gợi ý cho khách hàng mua thay vì sản phẩm hiện tại họ đang xem.

Bán chéo: Là sản phẩm được quảng bá trong giỏ hàng, dựa trên sản phẩm hiện tại.
29

30

 
(4). Chọn Cập nhật để hoàn tất.
31