Phản hồi tất cả một thư đã đọc (Reply all)

Để phản hồi tất cả một thư đã đọc (Reply all), đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Hộp thư và chọn tiếp thư cần reply all.
phan hoi tat ca

 
(2). Chọn Trả lời tất cả.
phan hoi tat ca 1

 
(3). Nhập nội dung trả lời và click Gửi để hoàn tất.
phan hoi tat ca 2