Phản hồi đích danh một thư đã đọc (Reply)

 Để phản hồi đích danh một thư đã đọc (Reply), đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Hộp thư và chọn tiếp thư cần trả lời.
phan hoi thu

 
(2). Chọn Trả lời thư.
phan hoi thu 1

 
(3). Nhập nội dung trả lời và click Gửi để hoàn tất.
phan hoi thu 2