Nhân bản một sản phẩm đã có

Để nhân bản một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Đánh dấu tích vào sản phẩm cần nhân bản và chọn lệnh Sao chép.nhan-ban-san-pham

 
(3). Kết quả nhân bản sản phẩm thành công.nhan-ban-san-pham-1