Lưu nháp bài viết

Để lưu nháp bài viết vừa tạo, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện các bước tương tự viết một bài mới:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
lưu nháp bài viết

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viết
lưu nháp bài viết

 
(4). Chọn Chuyên mục bài viết
lưu nháp bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 
(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
lưu nháp bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Bấm Lưu nháp
lưu nháp bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7). Chọn Tất cả bài viết sau đó bấm chọn Bản nháp để xem tất cả các bài viết đã lưu nháp lưu nháp bài viết