Lưu các thay đổi về bố cục

Để lưu thay đổi bố cục cho một trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang cần chỉnh sửa bố cục, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-2

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-3 tuy-chinh-bo-cuc-trang-4

 
(3). Chỉnh sửa trang theo bố cục mong muốn (thêm hàng, thêm module,…).
luu-thay-doi-bo-cuc

 
(4). Chọn Hoàn Thành.
luu-thay-doi-bo-cuc-1

 
(5). Chọn Lưu thay đổi và Thoát để lưu thay đổi bố cục trang. Bố cục được lưu này sẽ hiển thị khi tùy chỉnh bố cục trang ở lần kế tiếp.
luu-thay-doi-bo-cuc-2