Kiểm tra thư đã xóa

Để kiểm tra thư đã xóa, đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Click Thùng rác, danh sách thư đã xóa sẽ được hiển thị.
 kiem tra thu xoa