Kiểm tra mục thư đã gửi

 Để kiểm tra thư đã gửi, đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Click Đã gửi, danh sách thư đã gửi sẽ được hiển thị.
kiem tra thu da gui