Hướng dẫn tùy chỉnh bố cục

Hướng dẫn tùy chỉnh bố cục, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

  • Bố cục –> Tùy chỉnh bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc

(1). Chọn trang chỉnh sửa bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-1

(2). Bố cục trang và các chức năng

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-2

(3). Thêm, xóa, sửa, di chuyển chức năng trang bố cục

  • Di chuyển, chỉnh sửa, xóa chức năng trên bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-3

  • Thêm chức năng vào bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-4

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-4-1

(4). Chỉnh sửa chức năng trên trang bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-5-1

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-5

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-6-3

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-6-2

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-6-1

* Lưu để hoàn tất kết thúc chỉnh sửa bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-hoan-thanh