Hướng dẫn tùy chỉnh bố cục

Hướng dẫn tùy chỉnh bố cục, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

 • Bố cục –> Tùy chỉnh bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc

(1). Chọn trang chỉnh sửa bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-1

(2). Bố cục trang và các chức năng

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-2

(3). Thêm, xóa, sửa, di chuyển chức năng trang bố cục

 • Di chuyển, chỉnh sửa, xóa chức năng trên bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-3

 • Thêm chức năng vào bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-4

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-4-1

(4). Chỉnh sửa chức năng trên trang bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-5-1

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-5

(4.1). Chỉnh sửa chức năng chia cột trong bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-6-3

 • Chọn số cột muốn chia (mặc định là tổng 1 hàng là 12 cột)

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-chia-cot

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-chia-cot-1

 • Chọn cột để thêm chức năng -> Chọn chức năng đã được thiết lập

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-chia-cot-2

 • Lưu để hoàn tất chức năng chia cột

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-chia-cot-3

(4.2). Thêm/Chỉnh sửa chức năng hiển thị sản phẩm theo mục

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-san-pham-theo-muc

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-san-pham-theo-muc-1

 • Mục: Chọn các danh mục sản phẩm chức năng cần hiển thị
 • Hiển thị như trình diễn ảnh: Bật / tắt chức năng dạng slide của sản phẩm trong danh mục
 • Hiển thị đường dẫn danh mục: Bật / tắt đường dẫn hướng tới trang danh mục sản phẩm đó
 • Giới hạn:  Giới hạn số sản phẩm hiển thị

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-san-pham-theo-muc-2

 • Chọn Cài đặt tab để tạo mới thêm các danh mục chưa có
 • Chọn sản phẩm cho mục:
  1. Chọn sản phẩm: Chọn từng sản phẩm cho mục
  2. Nhóm xác định trước: Nhóm sản phẩm tốt nhất, mới nhất, bán chạt nhất.
  3. Truy vấn tùy chỉnh: Danh mục -> chọn danh mục đã tạo
 • Lưu mục đã tạo

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-san-pham-theo-muc-3

 • Lưu hoàn tất chức năng hiển thị sản phẩm theo mục

tuy-chinh-bo-cuc-chuc-nang-san-pham-theo-muc-4

 

* Lưu để hoàn tất kết thúc chỉnh sửa trang bố cục

huong-dan-tuy-chinh-bo-cuc-hoan-thanh