Hướng dẫn thêm các dịch vụ kèm theo gói phòng

Dịch vụ kèm theo gói phòng là công cụ để bạn sử dụng nhằm phân biệt khách sạn của mình với các khách sạn cạnh tranh và thuyết phục khách hàng.

Để thêm mới các dịch vụ kèm theo, Trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Dịch vụ kèm theo ==> Thêm dịch vụ kèm theo.

dich-vu-kem-theo

 • Tên các dịch vụ kèm theo: đặt tên cho dịch vụ kèm theo của bạn.
 • Nhiều lựa chọn: Chọn Đồng ý để thêm nhiều lựa chọn hoặc chọn Không để sử dụng 1 lựa chọn.
 • Loại: có 6 loại:
  •  Mỗi người: tính phí dựa trên số lượng người trong mỗi gói phòng, áp dụng cho trường hợp tính phí dịch vụ 1 lần, bạn có thể thiết lập giá riêng cho người lớn và trẻ em
  • Mỗi người / ngày: tính phí dựa trên số lượng người trong mỗi gói phòng, sẽ được nhân lên với số đêm ở, bạn có thể thiết lập giá riêng cho người lớn và trẻ em.
  • Mỗi gói phòng: tính phí dựa trên gói phòng, áp dụng cho trường hợp tính phí dịch vụ 1 lần.
  • Mỗi gói phòng / ngày: tính phí dựa trên gói phòng, sẽ được nhân lên với số đêm ở.
  • Số lượng: tính giá dựa trên số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đi kèm, bạn sẽ thiết lập giá cho 1 sản phẩm hoặc dịch vụ và khách hàng sẽ nhập số lượng để tính phí. Áp dụng cho trường hợp tính phí dịch vụ 1 lần.
  • Số lượng / ngày:  tính giá dựa trên số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đi kèm, bạn sẽ thiết lập giá cho 1 sản phẩm hoặc dịch vụ và khách hàng sẽ nhập số lượng để tính phí. Sẽ được nhân lên với số đêm ở.
 • Số tiền: Nhập số tiền tương ứng với từng loại.
 • Gói phòng: chọn gói phòng bạn muốn áp dụng các dịch vụ kèm theo.

Dưới đây là ví dụ một số dịch vụ kèm theo:

dich-vu-kem-theo-1