Hướng dẫn thay banner slider

Đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

Chọn Bố cục –> Thiết lập slider

huong-dan-thay-banner-slider

(1). Chọn Chỉnh sửa Slides cần chỉnh sửa.

huong-dan-thay-banner-slider-1

(2). Thay đổi nội dung slider.

  • Chọn vào hình ảnh để thay đổi hình ảnh cho Slider

huong-dan-thay-banner-slider-2-1

  • Xóa / Nhân đôi: Chọn Xóa để xóa slide, Chọn Nhân đôi để thêm mới 1 slide giống tương tự

huong-dan-thay-banner-slider-2-2

  • Mới Slide: Chọn Mới Slide –> chọn hình ảnh hoặc tải ảnh để thêm slide mới
  • Mới một Slide nền trong suốt: Thêm mới một slide chưa có hình

huong-dan-thay-banner-slider-2-3

  • Nhấn giữ di chuyển lên xuống để thay đổi thứ tự hiển thị Slide

huong-dan-thay-banner-slider-2-4

  • Chỉnh sửa Slide: Thay đổi Bật hoặc tắt đường dẫn của slide và thay đổi Đường dẫn slide

huong-dan-thay-banner-slider-2-5

huong-dan-thay-banner-slider-3

*** Lưu sau khi hoàn thành xong các thao tác

huong-dan-thay-banner-slider-7

(3). Cài đặt chung cho toàn bộ Silder

huong-dan-thay-banner-slider-4

Lưu ý khi điều chỉnh những thông tin dưới hoặc liên hệ support nếu cần thay đổi

huong-dan-thay-banner-slider-5

huong-dan-thay-banner-slider-6

*** Lưu cài đặt *** của Slider sau khi thay đổi