Hướng dẫn thay banner slider

Đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

Chọn Bố cục –> Thiết lập slider

huong-dan-thay-banner-slider

(1). Chọn Chỉnh sửa Slides cần chỉnh sửa.

huong-dan-thay-banner-slider-1

(2). Thay đổi nội dung slider.

  • Chọn vào hình ảnh để thay đổi hình ảnh cho Slider
  • Xóa / Nhân đổi: Thêm hoặc xóa thêm các slide

huong-dan-thay-banner-slider-2

  • Chọn Chỉnh sửa Slide: Chỉ nên thay đổi Bật đường dẫn của slide và thay đổi Đường dẫn slide

huong-dan-thay-banner-slider-3

*** Lưu sau khi hoàn thành xong các thao tác

huong-dan-thay-banner-slider-7

(3). Đến cài đặt chính Silder

huong-dan-thay-banner-slider-4

  • Chỉ điều chỉnh những thông tin cần thiết

huong-dan-thay-banner-slider-5

huong-dan-thay-banner-slider-6

*** Lưu cài đặt chính của Slider sau khi thay đổi