Hướng dẫn tạo trình đơn danh mục

Để tạo trình đơn danh mục, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý trình đơn.

huong-dan-tao-trinh-don-chinh

(2). Chọn Thêm.

huong-dan-tao-trinh-don-chinh-1

(3). Tiến hành nhập thông tin nhóm trình đơn, bao gồm:

  • Tiêu đề: Tên nhóm trình đơn
  • Mã: Mã nhóm trình đơn
  • Loại: Chọn Trình đơn dọc
  • Tắt/Bật: Tắt bật nhóm trình đơn

huong-dan-tao-trinh-don-danh-muc

Cuối cùng chọn Lưu để tạo nhóm trình đơn

(4). Kết quả thêm nhóm trình đơn thành công.

huong-dan-tao-trinh-don-danh-muc-1