Hướng dẫn sử dụng shortcode

Sau khi hoàn thành việc tạo danh sách gói phòng cũng như thiết lập giá cho các gói phòng bạn có thể sử dụng các shortcode để hiển thị thông tin cho khách hàng đặt phòng. Vậy shortcode là gì và sử dụng như thế nào.

Shortcode trong ứng dụng đặt phòng khách sạn là một đoạn code ngắn giúp hiển thị các nội dung: Tìm kiếm phòng trống, hiển thị danh sách gói phòng, hiển thị lịch phòng trống, hiển thị bảng giá. bạn có thể thêm các shortcode này vào: bài viết, trang hoặc các widget.

Trong ứng dụng đặt phòng có 4 shortcode:

 • [hb_booking_form] : được dùng để hiển thị form tìm kiếm phòng trống
 • [hb_accommodation_list] : được dùng để hiển thị danh sách các gói phòng
 • [hb_availability] : được dùng để hiển thị lịch phòng trống
 • [hb_rates] : dùng để hiển thị bảng giá

Chi tiết cách sử dụng và truyền tham biến của từng shortcode:

I/ [hb_booking_form]

Sử dụng shortcode [hb_booking_form] để hiển thị form tìm kiếm phòng trống.

Các tham số:

Cú pháp truyền tham số: [hb_booking_form tenthamso=giatri]

ví dụ:  [hb_booking_form all_accom=”yes”]

 • all_accom: có tác dụng tìm kiếm tất cả các gói phòng trong danh sách gói phòng. Giá trị: “yes”
 • accom_id: sử dụng tham số này nếu bạn muốn tìm thông tin một gói phòng cụ thể. Giá trị: mã gói phòng. Bạn sẽ tìm thấy mã gói phòng ngay bên dưới tiêu đề của gói phòng.
 • search_only: sử dụng tham số này để chỉ hiển thị một mẫu tìm kiếm. Khi khách hàng nhấn nút “tìm kiếm” khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang có url được nhập vào thông qua tham số redirection_url. Giá trị: “yes”.
 • redirection_url: thêm tham số này nếu sử dụng tham số search_only.  Giá trị: url (url là đường đẫn của trang đặt chỗ chính của bạn). Lưu ý: Trong trang đặt chỗ chính phải có shortcode [hb_booking_form] 

Ví dụ:

[hb_booking_form search_only=”yes” redirection_url=”http://www.abc.com/main-booking-form”]

[hb_booking_form redirection_url=”http://www.abc.com/main-booking-form”]

 • form_classname: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị kết quả tìm kiếm theo các định dạng cột khác nhau.
  • Giá trị: “hb-search-result-three-column” : Hiển thị 3 cột trong kết quả tìm kiếm.
  • Giá trị: “hb-search-result-four-column” : Hiển thị 4 cột trong kết quả tìm kiếm.

II/ [hb_accommodation_list]

Sử dụng shortcode [hb_accommodation_list] để hiển thị danh sách các gói phòng.

Các tham số:

Cú pháp truyền tham số: [hb_accommodation_list tenthamso=giatri]

Ví dụ:  [hb_accommodation_list title_tag=”h4″]

 • show_thumbnail: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh thu nhỏ trong danh sách đặt phòng. Mặt định là hiển thị hình ảnh thu nhỏ. Giá trị: “yes”, “no”.
 • thumbnail_link: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hình ảnh thu nhỏ liên kết tới trang chi tiết gói phòng. Giá trị: “yes”, “no”. 
 • title_tag: sử dụng tham số này nếu bạn muốn đổi thẻ của tiêu đề. Mặc định là thẻ h3. Giá trị: h1, h2, h3, h4,…
 • thumb_width: sử dụng tham số này nếu bạn muốn thiết lập lại chiều rộng của hình ảnh thu nhỏ. Mặc định là 150px. Giá trị: kích thước hình ảnh bạn muốn hiển thị.
 • thumb_height: sử dụng tham số này nếu bạn muốn thiết lập lại chiều cao của hình ảnh thu nhỏ. Mặc định là 150px. Giá trị: kích thước hình ảnh bạn muốn hiển thị.
 • classname: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị danh sách phòng theo các định dạng cột khác nhau.
  • Giá trị: “hb_acc_list_three_column” : Hiển thị 3 cột.
  • Giá trị: “hb_acc_list_four_column” : Hiển thị 4 cột.

Ví dụ:

[hb_accommodation_list thumbnail_link=”no”]

[hb_accommodation_list title_tag=”h4″ thumb_width=”300″ thumb_height=”200″]

III/ [hb_availability]

Sử dụng shortcode [hb_availability] để hiển thị lịch phòng trống.

Các tham số:

 • accom_id: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị lịch phòng trống của 1 hoặc nhiều gói phòng.
  • Giá trị: “all” : để hiển thị lịch phòng trống của tất cả các gói phòng.
  • Giá trị: mã gói phòng. Bạn sẽ tìm thấy mã gói phòng ngay bên dưới tiêu đề của gói phòng.

Ví dụ:

[hb_availability accom_id=”5″] : có ý nghĩa tìm lịch phòng trống của gói phòng có mã số phòng 5.
[hb_availability accom_id=”all”] : có ý ngĩa tìm lịch phòng trống của tất cả các gói phòng.

 • calendar_sizes: sử dụng tham số này nếu bạn muốn thay đổi kích thước của lịch. Giá trị mặc định là “2×1, 1×1”. Có nghĩa là lịch sẽ có 2 cột nếu đủ chỗ để hiển thị nếu không đủ thì sẽ hiển thị 1 cột.

Ví dụ: [hb_availability calendar_sizes=”3×2,2×2,1×1″]

IV / [hb_rates]

Sử dụng shortcode [hb_rates] để hiển thị bảng giá.

Các tham số:

 • accom_id: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị bảng giá của một gói phòng cụ thể. Giá trị: mã gói phòng. Bạn sẽ tìm thấy mã gói phòng ngay bên dưới tiêu đề của gói phòng.
 • type: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị các loại giá khác nhau. Có 3 giá trị:
  • “normal” : hiển thị giá bình thường khi số lượng khách / gói phòng không vượt quá sức chứa bình thường đã được quy đinh trước của gói phòng.
  • “adult” : Hiển thị giá người lớn phát sinh thêm khi số khách / gói phòng vượt quá sức chứa bình thường.
  • “child” : Hiển thị giá trẻ em phát sinh thêm khi số khách / gói phòng vượt quá sức chứa bình thường.
 • season: sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị bảng giá theo mùa. Giá trị: tên mùa. xem thêm bài: Hướng dẫn thêm mùa
 • custom_text_after_amount : sử dụng tham số này nếu bạn muốn hiển thị text sau giá. Yêu cầu phải sử dụng thêm tham số show_global_price
 • show_global_price: là tham số phụ của tham số custom_text_after_amount. Giá trị: “yes”

Ví dụ: [hb_rates show_global_price=”yes” custom_text_after_amount=” / trên mỗi đêm”]