Khôi phục bố cục khi bị lỗi

Để khôi phục bố cục, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC.

tuy-chinh-bo-cuc

(2). Chọn Các mẫu giao diện

cac_mau_giao_dien

(3). Chọn bản sao lưu cần khôi phục

cho_mau_can_khoi_phuc

 (4). Có 2 tùy chọn

  • Chọn “Thay bố cục hiện tại”:  để thay thế toàn bộ bố cục cũ
  • Chọn “Gắn thêm bố cục mới”: để thêm bố cục mới bên dưới bố cục hiện tại

thay_bo_cuc_hien_tai