Dữ liệu đăng ký thống kê theo form

Để xem hoặc tải xuống danh sách các email đã đăng ký thống kê theo form, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn DỮ LIỆU FORM.du-lieu-dang-ky-theo-form

 
(2). Danh sách đăng ký thống kê theo form chứa các thông tin bao gồm:

  • Subject: Là tên form khách hàng đã đăng ký.
  • Form: Là tên của khách hàng đăng ký.
  • Channel: Mẫu / Tên form khách hàng đăng ký.
  • Date: Là ngày khách hàng đăng ký.

Có thể lọc danh sách theo ngày và channel để dễ tìm kiếm. Chọn Xuất dữ liệu để tải file thông tin về máy.
du-lieu-dang-ky-theo-form-1