Điều kiện nào để có thể sử dụng trang Comming Soon?

A: Tối thiểu bạn phải mua web từ CHILI ASIA hoặc các đại lý hợp lệ.