Điều chỉnh giá sản phẩm

Để điều chỉnh giá sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại Sản phẩm chọn Tất cả sản phẩm.

(2). Tại sản phẩm cần điều chỉnh giá, chọn Chỉnh sửa.
56
 
(3). Tại tab Chung, chỉnh sửa giá bán thườnggiá khuyến mãi (nếu có) của sản phẩm. Giá có đơn vị VNĐ, là số viết liền KHÔNG CÓ dấu chấm (.) hoặc phẩy (,).
57
 
(4). Cuối cùng chọn Cập nhật để hoàn tất việc chỉnh sửa giá sản phẩm.
 58