Danh sách các email đã đăng ký

Để xem hoặc tải xuống danh sách các email đã đăng ký, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn EMAIL ĐĂNG KÝ.danh-sach-mail-dang-ky

 
(2). Danh sách email đã đăng ký được thông kê chứa các thông tin bao gồm:

  • Email: Là địa chỉ email của khách hàng đăng ký.
  • Tên: Là tên của khách hàng đăng ký.
  • Tags
  • Lịch sử: Hiển thị vai trò, các form và số lần khách đã đăng ký trên mỗi form.
  • Đã đăng ký: Là ngày khách hàng đăng ký.

Bấm Xuất dữ liệu để tải file thông tin khách hàng về máy.danh-sach-mail-dang-ky-1