Chức năng các module cơ bản

module-co-ban-15

MODULES CƠ BẢN gồm 8 module con với các chức năng như sau:

1. Module HTML:

 • Chức năng đọc hiểu ngôn ngữ HTML và hiển thị kết quả vào trang.
 • Cài đặt module HTML bằng 2 tab ChungNâng Cao.

module-co-ban

 
2. Module Nút:

 • Chức năng tạo các nút nhấn cho trang.
 • Cài đặt module nút bằng 3 tab Chung, KiểuNâng Cao.

module-co-ban-1

 
3. Module Phân cách

 • Chức năng thêm đường phân cách cho trang.
 • Cài đặt module phân cách bằng 2 tab ChungNâng cao.

module-co-ban-2

 
4. Module Tiêu đề

 • Chức năng thêm tiêu đề vào trang.
 • Cài đặt module tiêu đề bằng 3 tab Chung, KiểuNâng Cao.

module-co-ban-3

 
5. Module Trình soạn thảo văn bản

 • Chức năng thêm đoạn văn bản vào trang.
 • Cài đặt module trình soạn thảo văn bản bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-co-ban-4

 
6. Module Video

 • Chức năng thêm video vào trang. Có 2 kiểu thêm video:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc Nhúng mã.
 • Cài đặt module video bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-co-ban-7

module-co-ban-6

 
7. Module Âm thanh

 • Chức năng thêm file âm thanh vào trang. Có 2 kiểu thêm âm thanh:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc Liên kết.
 • Cài đặt module âm thanh bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-co-ban-9

 module-co-ban-20

8. Module Ảnh

 • Chức năng thêm ảnh vào trang. Có 2 kiểu thêm ảnh:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc URL.
 • Cài đặt module ảnh bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-co-ban-12 module-co-ban-13