Chức năng các module cơ bản Landing Page

module-co-ban

MODULES CƠ BẢN gồm 8 module con với các chức năng như sau:

1. Module HTML:

 • Chức năng đọc hiểu ngôn ngữ HTML và hiển thị kết quả vào trang.
 • Cài đặt module HTML bằng 2 tab ChungNâng Cao.

module-co-ban-1

2. Module Nút:

 • Chức năng tạo các nút nhấn cho trang.
 • Cài đặt module nút bằng 3 tab Chung, KiểuNâng Cao.

module-co-ban-2

 3. Module Phân cách:

 • Chức năng thêm đường phân cách cho trang.
 • Cài đặt module phân cách bằng 2 tab ChungNâng cao.

module-co-ban-3

 4. Module Tiêu đề:

 • Chức năng thêm tiêu đề vào trang.
 • Cài đặt module tiêu đề bằng 3 tab Chung, KiểuNâng Cao.

module-co-ban-4

5. Module Trình soạn thảo văn bản:

 • Chức năng thêm đoạn văn bản vào trang.
 • Cài đặt module trình soạn thảo văn bản bằng 2 tab Chung Nâng Cao.

module-co-ban-5

6. Module Video:

 • Chức năng thêm video vào trang. Có 2 kiểu thêm video:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc Nhúng mã.
 • Cài đặt module video bằng 2 tab Chung Nâng Cao.

module-co-ban-6 module-co-ban-7

7. Module Âm thanh:

 • Chức năng thêm file âm thanh vào trang. Có 2 kiểu thêm âm thanh:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc Liên kết.
 • Cài đặt module âm thanh bằng 2 tab Chung Nâng Cao.

module-co-ban-8 module-co-ban-9

 8. Module Ảnh:

 • Chức năng thêm ảnh vào trang. Có 2 kiểu thêm ảnh:  Thêm bằng Thư viện truyền thông hoặc URL.
 • Cài đặt module ảnh bằng 2 tab Chung Nâng Cao.

module-co-ban-10 module-co-ban-11