Cấu hình CRM

Cấu hình CRM gồm 3 mục: TouchPoint, TribesTags. Để cấu hình CRM, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn CẤU HÌNH.cau-hinh

 
(2). TouchPoint

2.1 Chỉnh sửa TouchPoint đã có bằng cách click vào tên TouchPoint, tiến hành chỉnh sửa theo mong muốn và bấm Cập nhật để hoàn tất.
cau-hinh-1 cau-hinh-2

 
2.2 Tạo thêm TouchPoint bằng cách chọn Thêm mới TouchPointLoại.

Nhập thông tin của TouchPoint, nếu TouchPoint đang tạo là con, hãy chọn TouchPoint cha. Cuối cùng chọn Thêm mới loại TouchPoint để lưu lại TouchPoint vừa tạo.cau-hinh-3 cau-hinh-4

 
(3). Tribes

3.1 Chỉnh sửa Tribe đã có bằng cách click vào tên Tribe, tiến hành chỉnh sửa theo mong muốn và bấm Cập nhật để hoàn tất.
cau-hinh-5 cau-hinh-6

 
3.2 Tạo thêm Tribe bằng cách chọn Thêm mới Tribe.

Nhập thông tin của Tribes, nếu Tribes đang tạo là con, hãy chọn Tribes cha. Cuối cùng chọn Thêm nhóm mới để lưu lại Tribe vừa tạo.cau-hinh-12 cau-hinh-7

 
(4). Tags

4.1 Chỉnh sửa Tag đã có bằng cách click vào tên Tag, tiến hành chỉnh sửa theo mong muốn và bấm Cập nhật để hoàn tất.cau-hinh-8 cau-hinh-9

 
4.2 Tạo thêm Tag bằng cách chọn Thêm mới Tag.

Nhập thông tin của Tag, nếu Tag đang tạo là con, hãy chọn Tag cha. Cuối cùng chọn Thêm mới thẻ để lưu lại Tag vừa tạo.cau-hinh-10 cau-hinh-11